Nghĩa của từ Honest

Sáng nay mình học chữ Honest nhé. Đọc là ó nịt s ( sờ nhẹ).

Nghĩa là trung thực, lương thiện. Mr Kevin is an honest man, lão Kevin là 1 người trung thực. Vì chữ H ở đầu là câm, nên mình đọc Ó chứ không Hó. Nên phải dùng an để trước thay vì a. An honest friend

Danh từ là honesty, đọc là ó nịt ty. Tức sự trung thực.

Warren Buffett

Ông Warren Buffett ( Quó rinh búp phày), nhà đầu tư tài chính tài ba nhất thế giới, nói câu này. Sự trung thực là 1 món quà vô giá ( a very expensive gift, đọc là ẹt pen si v gíp). Đừng mong điều này ( dont expect it, đọc là đân ẹt péc ) từ mấy đứa rẻ tiền ( cheap people). Tức mấy đứa hay nói dối là hạng người rẻ tiền, không đáng chơi. Chơi rồi rẻ tiền giống nó sao được. Vậy héng

Chương trình hạc ngụa ngữ với Tô Nuỳ ( bài 11)

One Response

  1. Trùng Dương Tháng Chín 17, 2020 Reply

Leave a Reply